Logo POE Impuls Płock

Pl. Dąbrowskiego 3 lok. 24
09-409 Płock
☎ (24)364 22 99, kom. 502 464 610

Projety EFS

(kliknij, aby rozwinąć)

Wychowawca w rozmiarze XL

Projektodawca:
Płocki Ośrodek Edukacji Impuls
ul. Krótka 3A
09-402 Płock

Projekt realizowany był od 01 lipca 2006 do 25 marca 2007, obejmował powiaty: płocki grodzki, płocki ziemski, sierpecki. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS i przez budżet państwa.

Beneficjentami ostatecznymi wyżej wymienionego projektu byli nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, głównie rozpoczynający swoją pracę zawodową i budujący swoją pozycję w profesji nauczycielskiej.

Głównym celem projektu było zdobycie nowych umiejętności wychowawczych, warunkujących uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego i stabilizację na rynku pracy w regionie. Aby osiągnąć ten cel szczególnie ważne było ukształtowanie wśród beneficjentów umiejętności diagnozowania sytuacji wychowawczych uczniów oraz umiejętności komunikacji, mediacji, negocjacji, potrzeby rozwoju osobistych predyspozycji i wiary we własne możliwości beneficjentów na polu zawodowym. Staraliśmy się zapewnić beneficjentom ostatecznym komfortowe warunki uczestnictwa w projekcie polegające na zapewnieniu profesjonalnej kadry wykładowców, którzy przygotowali materiały dydaktyczne do szkoleń (publikacja zwarta) ułatwiające transfer przekazywanej wiedzy. Oprócz tego zapewniliśmy uczestnikom nowoczesne środki pracy oraz miłą i serdeczną atmosferę pozwalającą na kreatywną dyskusję. Permanentnym działaniem podczas każdego dnia szkoleniowego było wypracowywanie materiałów do publikacji , która ukazała się po zakończeniu szkoleń pt. 'Wychowawca w rozmiarze XL. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli'

Twardym rezultatem projektu było ukończenie kursu przez wszystkich beneficjentów ostatecznych (100%) i uzyskanie przez nich zaświadczeń potwierdzających zdobyte kompetencje. Dzięki ukończonemu kursowi nauczyciel może włączyć się aktywnie w Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli, a tym samym zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego, przyczyniając się do podniesienia jakości standardów wychowawczych w placówce oświatowej.

Miękkimi rezultatami projektu były nowe umiejętności uzyskane podczas kursu (umiejętność dyskusji, asertywność, podniesienie samooceny, umiejętność mediacji), co wraz z nową wiedzą przyczynią się do wzrostu konkurencyjności beneficjentów ostatecznych przyczyniając się tym samym do utrzymania zatrudnienia. Rezultatem projektu jest również wykształcenie u beneficjentów ostatecznych potrzeby dalszego doskonalenia się, a książka z materiałami wypracowanymi przez uczestników kursu rozesłana do bibliotek i placówek oświatowych zwiększa zasięg edukowanego społeczeństwa.

Dostosowanie kwalifikacji wychowawczych nauczycieli do wymogów rynku pracy i pracodawców odbyło się poprzez zorganizowanie kursu (3 grupy po 12 osób, każda grupa po 30 godzin zajęć). Treść kursu oraz metody i formy pracy proponowane podczas były zgodne z teorią współczesnej andragogiki.

Upowszechnienie projekt w społeczeństwie polegało na kolportażu ulotek i plakatów w środowisku lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oświaty, promocji projektu w prasie lokalnej oraz stronie internetowej poświęconej projektowi oraz publikacja z materiałami wypracowanymi podczas realizacji projektu. Promocją są również opinie beneficjentów ostatecznych przedstawiane na forum szkoły i środowiska lokalnego , których pokłosiem są liczne zapytania docierające do Płockiego Ośrodka Edukacji Impuls o następne edycje projektu).

Aktywność-działanie-rozwój w gminie Brudzeń Duży

EFS Kapitał ludzki

Projekt Aktywność - Działanie - Rozwój w Gminie Brudzeń Duży był realizowany przez Płocki Ośrodek Edukacji IMPULS w okresie od 15 stycznia 2009r do 15 kwietnia 2009r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przez budżet państwa.

Projekt był skierowany do kobiet długotrwale bezrobotnych z gminy Brudzeń Duży, ze środowiska popegeerowskiego, niezatrudnionych, w tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci.

Projekt zakładał: podniesienie poziomu wiedzy i świadomości kobiet z terenu popegeerowskiej gminy Brudzeń Duży w kierunku korzyści płynących z uczenia się i stworzenie odpowiednich warunków szkoleniowych umożliwiających odbycie szkolenia zainteresowanym (będącego oddolną inicjatywą społeczności) oraz zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej kobiet.

W ramach uczestnictwa w projekcie zapewniono:
- 54-godzinny kurs obejmujący dwa moduły teoretyczne: Poradnictwo zawodowe i psychologiczne, ABC przedsiębiorczości oraz dwa moduły praktyczne, polegające na poznaniu technik plastycznych umożliwiających wytwarzanie oryginalnych przedmiotów wyposażenia wnętrz mieszkalnych.
- Konsultacje z doradcą zawodowym i z psychologiem
- Komplet materiałów szkoleniowych do części teoretycznej kursu i komplet materiałów narzędziowych do części praktycznej.
- Catering podczas szkoleń.
- Materiały promocyjne, publikację wypracowaną podczas realizacji Projektu,
- świadectwo ukończenia kursu,
- komplet materiałów narzędziowych niezbędnych do wytwarzania różnorodnych form ozdobnych po zakończeniu projektu, będących własnością każdego uczestnika.

Do projektu były kwalifikowane wszystkie osoby spełniające kryteria naboru zgodnie z zasadą równości szans. Projekt najbardziej trafił w potrzeby osób, które wykazywały inicjatywę w zdobywaniu wiedzy, były zdeterminowane swoją niekorzystną obecną sytuacją życiową, dla których bariery takie jak czas, koszty szkoleń stanowiły przeszkodę w zdobywaniu wiedzy. Wsparcie udzielone w ramach projektu dało szansę na bezpłatne nabycie nowych umiejętności, przydatnych zarówno w poszukiwaniu pracy, nabyciu i rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy, a także możliwość podniesienia swoich aspiracji życiowych i zaplanowania własnej ścieżki zawodowej w postaci przyszłego samozatrudnienia. Treść kursu oraz metody i formy pracy proponowane podczas zajęć opierały się na zasadach współczesnej teorii androgogiki.

Zastosowano różnorodne metody i formy realizacji:

- wykład,
- dyskusja kierowana i plenarna,
- ćwiczenia z wykorzystaniem kart pracy, dokumentów pisanych, cyfrowych i obrazowych,
- praktyczna działalność uczestnika: ćwiczenia w prowadzeniu rozmowy, aktywnym słuchaniu i umiejętnym reagowaniu,
- praca metodą plakatową, burza mózgów,
- ćwiczenia dramowe, mapa mentalna,
- ćwiczenia w prowadzeniu negocjacji i mediacji doprowadzających do rozwiązania trudnych sytuacji życiowych,
- ćwiczenia praktyczne dot. technik plastycznych.

Dzięki atrakcyjnym metodom zastosowanym podczas szkoleń możliwe było kształtowanie kompetencji kluczowych (m. in. umiejętności komunikacyjne, organizacyjne, przedsiębiorczość) i świadomości konieczności dalszego kształcenia ustawicznego (zwiększenie zaangażowania w dalszą naukę).

Ważnym elementem udzielonego wsparcia było wyposażenie każdego beneficjenta w komplet materiałów szkoleniowych (do każdego modułu teoretycznego) oraz komplet materiałów narzędziowych niezbędnych do nabycia nowych umiejętności praktycznych realizowanych w modułach dot. technik plastycznych (decupage, papieroplastyka i inne). Mierzalnymi rezultatami realizowanego projektu była też ilość godz. (54) realizowanych zajęć, liczba osób, które skorzystały z indywidualnego poradnictwa psychologicznego i zawodowego (konsultacje indywidualne i grupowe - 9 godzin).

Dzięki uczestnictwie w Projekcie wzrosły osobiste i zawodowe dążenia beneficjentów, nabrali oni pewności siebie oraz wzrosła ich samoocena i wiara we własne możliwości. Miękkim rezultatem było też przełamanie obawy przed nie poradzeniem sobie na rynku pracy, przed poznaniem nowych rozwiązań w życiu zawodowym oraz odkrycie nowych obszarów wiedzy, własnego potencjału poznawczego i wykształcenie inicjatywy przedsiębiorczości w działaniach.

Na podstawie danych uzyskanych z prowadzonej ewaluacji kształtującej i wynikowej oraz z wypowiedzi uczestników na temat jakości i skuteczności kursu można wnosić, że projekt zakończył się sukcesem. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie oraz wypracowali materiały do niniejszej publikacji. Jest szansa, że dzięki nowym umiejętnościom zawodowym kobiety w Gminie Brudzeń Duży wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy.

Szkoła - centrum aktywności lokalnej - SP Nowy Kamień

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy uczniów szkoły podstawowej w Nowym Kamieniu, nauczycieli szkół gminy Gąbin, pracowników Urzędu Gminy w Gąbinie i mieszkańców wsi Nowy Kamień.

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie aktywności mieszkańców w Nowym Kamieniu na rzecz tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia w środowisku lokalnym. Będzie on osiągnięty poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty szkoleniowej dostosowanej do potrzeb i możliwości różnych grup społeczności Nowego Kamienia oraz wypracowanie projektu lokalnych działań w społeczności na rzecz ochrony środowiska.

W ramach uczestnictwa w Projekcie zapewniamy:
1. Bezpłatne seminarium Ochrona środowiska w społeczności lokalnej.
2. Bezpłatne zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli.
3. Wyposażenie każdego uczestnika warsztatów w materiały dydaktyczne i komplet materiałów do wykonywania eksperymentów i doświadczeń.
4. Festyn Ekologiczny dla społeczności lokalnej.
5. Catering podczas szkoleń.
6. Materiały papiernicze, biurowe i gadżety związane z realizowanym Projektem.
7. Okolicznościowy Biuletyn prezentujący rezultaty Projektu.

Szczegółowe informacje:
Kierownik: dr Małgorzata Jagodzińska (Płocki Ośrodek Edukacji Impuls),
tel. 024 3644110, 606697510,
e-mail: poe@home.pl
Opiekun Punktu Konsultacyjnego:
mgr Ewa Chrząszczewska (Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu),
tel. 024 2772803,
e-mail: chrzaszczewska@op.pl

Projektodawca
IBE
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,
tel.022 6320221, faks 022 6321895, www.ibe.edu.pl

Informacje dostępne również na stronie www.spnkamien.qsh.pl Przygotowanie i druk ogłoszenia sfinansowano w ramach Projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła - centrum aktywności lokalnej - SP Rogozino

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy uczniów szkoły podstawowej w Rogozinie, nauczycieli szkół gminy Radzanowo.

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie aktywności mieszkańców w Rogozinie na rzecz tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia w środowisku lokalnym w zakresie ochrony przyrody i środowiska lokalnego. Będzie on osiągnięty poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty szkoleniowej dostosowanej do potrzeb i możliwości różnych grup społeczności Rogozina oraz wypracowanie projektu lokalnych działań w społeczności na rzecz ochrony środowiska.

W ramach uczestnictwa w Projekcie zapewniamy:
1. Bezpłatne seminarium Ochrona środowiska w społeczności lokalnej.
2. Bezpłatne zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli.
3. Wyposażenie każdego uczestnika warsztatów w materiały dydaktyczne i komplet materiałów do wykonywania eksperymentów i doświadczeń.
4. Festyn Ekologiczny dla społeczności lokalnej.
5. Catering podczas szkoleń.
6. Materiały papiernicze, biurowe i gadżety związane z realizowanym Projektem.
7. Okolicznościowy Biuletyn prezentujący rezultaty Projektu.

Szczegółowe informacje:
Kierownik: prof. zw. dr hab. Danuta Cichy (Instytut Badań Edukacyjnych),
tel. 022 6320221
e-mail: d_cichy@wp.pl
Opiekun Punktu Konsultacyjnego:
mgr Ribert Majewski (Szkoła Podstawowa w Rogozinie),
tel. 024 2637777,
e-mail: sp.rogozino@o2.pl

Projektodawca
IBE
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,
tel.022 6320221, faks 022 6321895, www.ibe.edu.pl

Informacje dostępne również na stronie www.spnkamien.qsh.pl Przygotowanie i druk ogłoszenia sfinansowano w ramach Projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.